SHOW- EN DANSVERENIGING AVANTI! en de AVG mei 2018   

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, de nieuwe privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie (EU).  De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt en bewaard). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken en bewaren krijgen meer verplichtingen: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. In dit document beschrijft SDV Avanti haar voorbereidingen op de AVG.

 

Privacyverklaring van Show- en dansvereniging Avanti

Show- en dansvereniging Avanti, gevestigd aan Oude Vresselseweg 9, 5491 PK Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens secretariaat Show- en dansvereniging Avanti:

Oude Vresselseweg 9, 5491 PK Sint-Oedenrode  

Telefoon: 06-13729363            

E-mail: avantih.v.d.wijst@hetnet.nl  

Website: www.sdv-avanti.nl

 

Persoonsgegevens van leden die wij verwerken

Show- en dansvereniging Avanti verwerkt de persoonsgegevens van de aangesloten verenigingsleden doordat u deel uitmaakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • ·        Roepnaam, achternaam en voorletters
 • ·        Geslacht
 • ·        Geboortedatum
 • ·        Bankrekeningnummer
 • ·        Telefoonnummer
 • ·        E-mailadres
 • ·        Toestemming gebruik persoonsgegevens
 • ·        Toestemming gebruik foto-/filmmateriaal
 • ·        Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avantih.v.d.wijst@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij ledengegevens verwerken

Show- en dansvereniging Avanti verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ·        Het afhandelen van uw betaling en opnemen in onze administratie
 • ·        Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren
 • ·        Informatie verstrekken over verenigingsactiviteiten en relevante nieuwsfeiten
 • ·        Het aanmaken van een danspasje
 • ·        Het vaststellen van de categorie-indeling
 • ·        Het vaststellen van een dansprogramma
 • ·        Het vermelden van de naam bij de uitslag van het danstoernooi op de website/facebook
 • ·        Het plaatsen van foto materiaal op de website/facebook/plaatselijke weekblad

Geautomatiseerde besluitvorming

Show- en dansvereniging Avanti neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Show- en dansvereniging Avanti) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Show- en dansvereniging Avanti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle verzamelde persoonsgegevens: tot 2 jaar na laatste contact, hierna worden uw volledige gegevens verwijderd uit ons systeem.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Show- en dansvereniging Avanti verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Show- en dansvereniging Avanti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avantih.v.d.wijst@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Show- en dansvereniging Avanti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Show- en dansvereniging Avanti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via avantih.v.d.wijst@hetnet.nl.